Κυρίαρχος στόχος είναι η προώθηση της Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με έμφαση στην ενθάρρυνση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στα ΤΕΙ.

 

Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ της Πάτρας αναμένει:

  • Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΕΠ του κάθε Τμήματος/Παραρτήματος ή όλου του ΤΕΙ της Πάτρας που έχουν παρεμφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα.
  • Την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας.
  • Τη συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων, από διαφορετικά ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα της χώρας.
  • Τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων των ΤΕΙ με αυτές των Πανεπιστημίων.

 

Ο ωφελούμενος πληθυσμός από την παρούσα δράση θα είναι κυρίως:

  • Τα νέα μέλη ΕΠ επί θητεία, ώστε να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο από τη νέα τους θέση.
  • Νέο ερευνητικό δυναμικό που η διοχέτευση του στην οικονομία υψηλής ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα και να καινοτομούν. 
  • Οι επιχειρήσεις στις οποίες οι παραπάνω δυνατότητες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητά και την ανάπτυξή τους

a project... ForTheWeb.gr