Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:

  • την εκπαίδευση
  • τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
  • τη δια βίου μάθηση και
  • την έρευνα.

Η κατηγορία πράξης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, αποτελεί ουσιαστικό βήμα, για την προώθηση της Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της έρευνας στα ΤΕΙ με την ενίσχυση ερευνητικών ομάδων. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί από το 2012, 15 υποέργα (ερευνητικές δράσεις) που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην ενεργό παρουσία του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, με εστίαση σε κρίσιμα θέματα των νέων τεχνολογιών, της υγείας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. 

Άμεσα ωφελούμενοι είναι άνω των 100 ερευνητών, που αντιστοιχούν κυρίως σε μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αλλά και άλλων ΤΕΙ, Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, μετακαλούμενων καθηγητών και ερευνητών από το εξωτερικό, μεταδιδακτόρων, νέων ερευνητών και τέλος μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών.

 

a project... ForTheWeb.gr